اتصال جک به کابین

اتصال جک به کابین

به طور کلی اتصال جک و پاوریونیت آسانسور به کابین به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم طبقه بندی می شود. ساده ترین روش اتصال مستقیم، سیستم اتصال جک مستقیم از زیر کابین است . این روش از نظر فنی ، بهترین روش اتصال بوده و حداقل نیرو های خارج از مرکز را به ریل های راهنما وارد می نماید و امکان استفاده از حداکثر فضای چاه را به مهندس طراح می دهد . مشکل عمده این طرح ، نیاز به حفر یک گودال به اندازه طول جک در مرکز چاهک آسانسور و ایزوله کردن آن در برابر رطوبت است . برای رفع این مشکل می توان از روش اتصال لیفتراکی مستقیم استفاده نمود. دراین روش جک در کنار چاه مابین کابین و دیواره چاه نصب شده و به قابی به نام یوک لیفتراکی متصل می شود. این روش نیازی به حفرچاه نداشته و در عوض کمی باعث کوچک شدن کابین می گردد. اندازه اورهد و چاهک دراین روش از اهمیت زیادی برخوردار بوده و طول جک می بایست متانسب با طول تراول آسانسور انتخاب شود. شایان توجه است روش اتصال مستقیم از کناردر زمانی که کابین بزرگ باشد، می تواند به سیستم اتصال مستقیم دوبل تغییر یافته و از دو جک در دو طرف کابین برای حرکت استفاده شود.


هیدروفرکو


روش های اتصال غیرمستقیم نیز خود به چند دسته تقسیم شدند. همان طور که تصریح شد، هرگاه طول تراول زیاد و فضای در دسترس اورهد و چاهک کافی نباشد، می توان از روش اتصال غیرمستقیم 2:1 استفاده نمود دراین صورت، میزان جابجایی کابین به نسبت میزان جابجایی جک و پاوریونیت آسانسور ، دو برابر خواهد بود. این روش بدلیل وجود پولی سر جک و کابل یا زنجیرتعلیق، نیاز به تجهیزات خاصی همچون ترمز ایمنی، طناب ایمنی و مکانیزم کنترل شل شدگی کابل یا زنجیردارد. به همین دلیل این سیستم در کنار کابین نصب شده وکابین روی یوکی که شبیه به یک لیفتراک است نصب می شود. ابعاد کابین در این روش تابع اندازه این سیستم بوده و کوچک تراز روش های مشابه خواهد بود. نیروی خارج از مرکز دراین سیستم کاملا به سازه کناری منتقل شده ونیاز به سازه ای قوی و محاسبه شده دارد. هرچه طول لیفتراک بیشتر شود، میزان لنگر ایجاد شده درجلوی لیفتراک بیشتر شده و حرکت های نا خواسته ای در کابین احساس می شود. برای رفع این مسئله می توان با نصب یک ریل حامی این مشکل را تاحدی مرتفع نمود ولی امکان حرکت نا هموار کابین در جهت پایین مخصوصا زمانی که کابین بدون بار باشد طبیعی است .


هیدروفرکو


کار برد جک ها

به صورت کلی جک ها از نظر ساختار به دو گروه تقسیم می شوند :

جک تک مرحله ا ی

جک چند مرحله ای

جک ها از نظرساختار به دو گروه تقسیم بندی می شوند، جک های تک مرحله ای و جک های چند مرحله ای، کاربرد جک های تک مرحله ای در سرعت های پایین، اتصال مستقیم و بارهای سبک تر است. در جک های چند مرحله سرعت مراحل مختلف جک و پاوریونیت آسانسور از اهمیت به سزایی برخوردار است. درآسانسورها برای دسترسی به یک حرکت روان و یکنواخت باید از جک های سنکرون استفاده نمود. بطور کلی دو روش برای کنترل و تنظیم سرعت در جک های چند مرحله ای وجود دارد. سیستم هماهنگ کننده زنجیری که امروزه دیگر مرسوم نیست ولی در گذشته در کابین های با ظرفیت بالا وسرعت پایین مورد استفاده قرار گرفته است. سیلندر جک و پاوریونیت آسانسور از گلویی، بدنه و پایه تشکیل شده است. مهمترین قسمت سیلندر که همان گلویی جک است . گلویی جک ازراهنما، آب بندها، گردگیر تشکیل شده است. وظیفه تحمل نیروهای جانبی وارده به گلویی جک با بخشی به نام راهنما یا بیرینگ است.


هیدروفرکو


سیل ها یا آب بند ها وظیفه مهمی را در جک و پاوریونیت آسانسور برعهده دارند. آب بند یا سیل می بایست از نشت و خروج روغن از داخل جک به بیرون جلوگیری نماید ، همچنین باید در دو حالت دینامیکی و استاتیکی توانایی آب بندی جک را داشته باشند. به همین دلیل سیل ها ازنظر نوع و شکل تنوع زیادی دارند. اورینگ بیشتر برای آب بندی فلنج ها شیر ها و قطعات کم فشار استفاده می شود. بحث نشتی ازآب بندها همواره به عنوان یک سوال اساسی درذهن همگان مطرح بوده است. نشتی در آسانسور هیدرولیک به دو دسته برون سیستمی و درون سیستمی طبقه بندی می گردد .

ایران بالابر

در حال حاضر گالری تصاویر برای این محصول قرار نگرفته است.